ابلاغ ماموریت های جدید دولت به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و دادگستریبه گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 1396.6.19 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور(امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مولداوی در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 31851 مورخ 1385.3.30 معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
هیات وزیران همچنین در جلسه 1396.8.14 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 31851 مورخ 1385.3.30معاونت حقوقی رییس‌جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری این مصوبات را به وزارتخانه های جهادکشاورزی و امور خارجه ابلاغ کرد.
هچنین هیات وزیران در جلسه 1396.8.17 به پیشنهاد شماره 6508 مورخ 1396.3.28 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتمقانون اساسی – مصوب 1394 -، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
1- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه شماره 51923 مورخ 1381.10.16 و اصلاحیه شماره 168850 مورخ 139.8.25 معاونت حقوقی رییس جمهور)
2- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع ابلاغیه شماره 82663 مورخ 1385.7.12 و اصلاحیه شماره 169358 مورخ 139.8.28 معاونت حقوقی رییس‌جمهور)
3- موافقتنامه استرداد مجرمین (موضوع ابلاغیه شماره 62665 مورخ 1382.11.9 و اصلاحیه شماره 168796 مورخ 1390.8.25 معاونت حقوقی رییس جمهور)
4- موافقتنامه انتقال محکومین به حبس (موضوع ابلاغیه شماره 21513 مورخ 1383.4.27 و اصلاحیه شماره 168845 مورخ 1390.8.25 معاونت حقوقی رییس جمهور)
معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ابلاغ کرده است.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردانانتهای پیام /*


پاسخ دهید